Definities

 • 1. OMG: de besloten vennootschappen Mailmedia BV, Online Marketing Group BV en OMG/Netdirect BV, werkzaam onder de handelsnaam Online Marketing Group (afgekort OMG), zijn statutair gevestigd te Utrecht aan de Atoomweg 63.

 • 2. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van OMG.

 • 3. Dienst: de door OMG aan Opdrachtgever te leveren dienst.

 • 4. Opdrachtgever: iedere Partij die een Overeenkomst aangaat met OMG dan wel een offerte aanvraagt bij OMG.

 • 5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen OMG en de Opdrachtgever van waaruit naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen.

 • 6. Partij: iedere Partij bij de Overeenkomst: OMG en Opdrachtgever(s).

 • 7. Campagne: de media-actie die OMG zal ontwikkelen, coördineren, promoten, mailen en/of op andere wijze zal uitzenden ten behoeve van de Opdrachtgever.

 • 8. Advertentie: de (commerciële) uiting die Opdrachtgever in de Campagne wil plaatsen.

 • 9. Bestanden: de Bestanden waarin zijn opgenomen e-mailadressen en/of namen en adressen van huishoudens ten aanzien waarvan ofwel OMG (bij een overeenkomst tot plaatsing van een advertentie in een nieuwsbrief) ofwel Opdrachtgever (bij een overeenkomst tot ontwikkeling en verzending van een e-mail magazine) rechthebbende is.

 • 10. Content: de inhoud van het e-mail magazine, de nieuwsbrief of ander Materiaal, waarvan tevens deel uit maakt de inhoud van websites waarnaar middels een hyperlink wordt verwezen.

 • 11. Mailing: de volledige zending e-mail magazines of nieuwsbrieven.

 • 12. Ontvangers: personen aan wie het e-mail magazine of de nieuwsbrief verstuurd wordt.

 • 13. Publisher: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die door OMG als Publisher, sitepartner of bestandseigenaar is geaccepteerd. Deze plaatst (al dan niet uitgevoerd door OMG), via tussenkomst van OMG, een Campagne van een Opdrachtgever. Een Publisher ontvangt een Publisher-vergoeding van OMG voor gegenereerde responses en/of ingezette Bestanden t.b.v. deze Campagnes.

 • 14. Materiaal: alle krachtens de Overeenkomst door OMG ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen, waaronder maar niet beperkt tot advertenties, banners, response formulieren, (design) mailings, bestanden, adviezen, rapporten, nieuwsbrieven, e-mail magazines, ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, broncodes, audio- en/of visuele vormgeving en andere publiciteitsmaterialen.

 • 15. Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot technische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens met betrekking tot potentiële klanten of partners of voorgenomen zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, computerprogrammatuur en -bestanden, tekeningen, know how en show how.

 • 1. Algemeen

  • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere met OMG gesloten Overeenkomst en voorts op elke door OMG uitgebrachte Offerte. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen in de gesloten Overeenkomst(en) onverkort van toepassing.

  • 2. Op alle door OMG gesloten Overeenkomsten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. OMG wijst toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

  • 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met OMG is overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen van deze Voorwaarden gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij anders overeengekomen.

  • 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal OMG met de Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.

  • 5. Indien de onderhavige Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen OMG en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

  • 6. De rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en OMG zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OMG niet (geheel of gedeeltelijk) overdraagbaar.

  • 7. Indien OMG een Overeenkomst sluit met meerdere Opdrachtgevers zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de verbintenissen aan hun zijde, ongeacht of die verbintenissen door één of door meer Opdrachtgevers dienen te worden nagekomen.

  • 8. OMG is bij de DDMA (Dutch Direct Marketing Association) aangesloten en ze zal haar werkzaamheden in overeenstemming met de door deze associatie vastgestelde richtlijnen en codes uitvoeren.

  • 9. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 333 022 07, 333 004 27 en 302 117 97. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Zij zijn tevens via internet te raadplegen via omg.nl

 • 2. Aanbieding, Offerte en Overeenkomst

  • 1. Alle door OMG gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit door OMG uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven en tenzij OMG in haar aanbod een termijn voor aanvaarding heeft genoemd.

  • 2. Aanbiedingen of offertes gelden nimmer voor toekomstige opdrachten, tenzij OMG dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven.

  • 3. Een Overeenkomst komt tot stand zodra deze door een tekenbevoegde van de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en deze door OMG is ontvangen, dan wel op het moment dat OMG tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

  • 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte is OMG daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OMG zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

  • 5. OMG kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. Duur, beëindiging en ontbinding.

  • 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht OMG niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  • 7. Mondelinge afspraken terzake Overeenkomsten binden OMG slechts voor zover deze door OMG schriftelijk zijn bevestigd.

 • 3. Uitvoering en Wijziging van de Overeenkomst

  • 1. Een Overeenkomst tussen OMG en Opdrachtgever dat de levering van Diensten door OMG inhoudt, draagt slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. OMG garandeert niet dat de resultaten (waaronder geschatte responscijfers, bereikcijfers, conversiecijfers of omzetcijfers) van een Campagne voldoen aan de doelstellingen die de Opdrachtgever heeft en levert geen toerekenbare tekortkoming van OMG op jegens de Opdrachtgever.

  • 2. Iedere aan de Opdrachtgever meegedeelde (leverings)termijn(en) of andere data zijn slechts bedoeld als streefdata. De Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  • 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering door OMG het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. OMG is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

  • 4. Indien wijzigingen door de Opdrachtgever mondeling worden gemeld, dan komt zulks voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  • 5. De Opdrachtgever aanvaardt dat de overeengekomen termijnen, inkoopkosten en wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen veranderen door de aanvullingen en/of wijzigingen van werkzaamheden of de Overeenkomst als bedoeld in artikel 4.3 OMG zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  • 6. De (extra) werkzaamheden die voortvloeien uit de aanvulling en/of wijziging van de Overeenkomst zullen door de Opdrachtgever worden vergoed conform de geldende gebruikelijke tarieven van OMG, tenzij deze wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OMG kunnen worden toegerekend. Aanpassing van tarieven is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

  • 7. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal OMG aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 • 4. Duur, Beëindiging en Ontbinding

  • 1. Overeenkomsten worden gesloten voor de duur van de in de Overeenkomst vermelde specifieke Dienst, tenzij anders is overeengekomen.

  • 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd telkens met één jaar stilzwijgend verlengd, tenzij anders vermeld, behoudens tijdige opzegging van de Overeenkomst door één van de Partijen.

  • 3. Tenzij anders vermeld kan opzegging uitsluitend schriftelijk plaatsvinden tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

  • 4. Na afloop van de contractstermijn of in geval van faillissement van de Opdrachtgever, vervalt het recht tot voortzetting van de Campagne, met behoud van de verplichting van de Opdrachtgever om de resterende gecontracteerde Dienst onmiddellijk te betalen.

  • 5. Annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever voordat de Dienst is geleverd kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Bij annulering meer dan een (1) maand voor de datum dat de Dienst geleverd wordt, is de Opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen prijs aan OMG te vergoeden, onverminderd het recht van OMG schadevergoeding te vorderen voor zover de schade 75% van de overeengekomen prijs te boven gaat. Bij annulering minder dan een (1) maand voor de datum dat de Dienst geleverd wordt, is de Opdrachtgever gehouden het gehele bedrag van de overeengekomen prijs aan OMG te vergoeden.

  • 6. OMG is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien OMG gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan OMG toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal OMG de opschorting opheffen.

  • 7. De Overeenkomst wordt voorts geheel of gedeeltelijk ontbonden, met onmiddellijke ingang en zonder dat een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien: (a) de (natuurlijke of rechts-) persoon c.q. bedrijf, instelling en/of organisatie van Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling, een verzoek tot WSNP, of faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt (of is) verklaard, dan wel op enig onderdeel van het vermogen beslag wordt gelegd; (b) de activiteiten van Opdrachtgever worden gestaakt, tot liquidatie wordt besloten (overgegaan) of anderszins de rechtspersoonlijkheid verliest;

  • 8. OMG is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer het bedrijf van de Opdrachtgever, dan wel de zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde of wanneer Opdrachtgever fuseert met een derde.

  • 9. Indien de Overeenkomst gezien zijn aard en inhoud niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen prestatie en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze in onderling overleg met wederzijdse instemming door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onverminderd het overig in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zullen Partijen ten gevolge een opzegging van de Overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

  • 10. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

  • 11. Indien Opdrachtgever op het moment van een ontbinding of opschorting reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst van OMG heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt, tenzij OMG ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die OMG vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of heeft geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

  • 12. OMG behoudt zich het recht voor:
   ook bij een lopende Overeenkomst zonder opgave van redenen (het maken en uitzetten van) Campagnes te weigeren dan wel op te schorten; tekst en vorm van alle Materialen die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Campagnes te stoppen bij tegenvallende conversie en/of volume resultaten.

  • 13. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  • 14. Buiten de gevallen geregeld in deze Algemene Voorwaarden kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet opzeggen.

  • 15. Indien de Overeenkomst eindigt, op welke grond ook, laat dat onverlet de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard geacht moeten worden voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 13 (Vertrouwelijke informatie) en artikel 14 (Toepasselijk recht en geschillen).

 • 5. Betaling

  • 1. De factuurdatum is bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn.

  • 2. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, op een door de OMG aangegeven rekening en wijze. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. Reclames tegen de hoogte van de factuur dan wel een andere beweerde tekortkoming van OMG schorten betalingsverplichtingen niet op.

  • 3. OMG is bij een Overeenkomst met een duur van langer dan een maand, gerechtigd tweewekelijks te factureren. Indien schriftelijk vastgelegd is facturering middels deelfacturering ook mogelijk.

  • 4. Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden zonder korting, verrekening of opschorting. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot vergoeding van de door OMG gemaakte incassokosten en reeds verschenen rente en voor het restant tot vergoeding van de hoofdsom. OMG kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

  • 5. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en BTW en/of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

  • 6. Alle kosten die aan betaling verbonden zijn, zoals de kosten van telefonische overboeking, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  • 7. Klachten over facturen dienen binnen 8 (acht) werkdagen na datum van de factuur schriftelijk bij OMG te zijn ingediend onder opgave van de redenen.

  • 8. Indien een betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is over het factuurbedrag, vanaf de vervaldatum, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vertragingsrente van 1,5% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW geldt.

  • 9. Wanneer OMG door niet (tijdige) betaling genoodzaakt is tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle wettelijke en (buiten)gerechtelijke incassokosten, waaronder inbegrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend Overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, met een minimum van 15% van de hoofdsom en niet lager dan € 150,-, onverminderd het recht van OMG om de volledige kosten te vorderen.

  • 10. a) OMG is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voldoende zekerheid stelt voor het voldoen van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Blijft tijdige zekerheidstelling uit, dan is OMG gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. b) In aanvulling op bovenstaande heeft niet (tijdige) betaling van de factuur de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de Opdrachtgever bestaande vorderingen tot gevolg, terwijl OMG in dat geval bovendien het recht heeft alle eventueel nog lopende Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

  • 11. Kosten die de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever moet maken en die gelet op hun omvang door OMG niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden, dienen door OMG ontvangen te zijn van Opdrachtgever vóór het tijdstip waarop OMG tot betaling van deze kosten verplicht is. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor televisie- en/of commercialproductie-, websiteproductiekosten, (ether)mediakosten en porto- en andere verspreidingskosten.

 • 6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • 1. OMG zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen kan OMG zich daarbij naar eigen goeddunken bedienen van hulppersonen zoals programmeurs, vormgevers en tekstschrijvers.

  • 2. OMG is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die door of namens de Opdrachtgever aan OMG ter beschikking zijn gesteld. Indien er sprake is van onvervangbare goederen, dient de Opdrachtgever deze adequaat te verzekeren.

  • 3. OMG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij of door het al dan niet (elektronische) transport van gegevens, materialen, werken en/of goederen, ook indien OMG voor deze transportwijze heeft gekozen.

  • 4. Campagnes dienen voordat ze live gaan door de Opdrachtgever zelf te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde publicaties is OMG slechts aansprakelijk voor fouten die vóór de volgende publicatie zijn doorgegeven. De Opdrachtgever vrijwaart OMG voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door de Opdrachtgever opgegeven Campagnes.

  • 5. Klachten dienen uitsluitend schriftelijk en met redenen omkleed, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Diensten en/of producten aan OMG kenbaar te worden gemaakt. Het recht van reclame vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of OMG niet de gelegenheid heeft geboden om de gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn.

  • 6. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van OMG beslissend.

  • 7. OMG is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van OMG.

  • 8. Onderstaande leden gelden alleen wanneer één of meer van de voorgaande uitsluitingsgronden onredelijk bezwarend zouden zijn en derhalve vernietigd worden:

  • 9. OMG is slechts aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst moet worden aangemerkt als hoofdzakelijk een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid meer dan een bedrag van 5.000,00 (vijfduizend euro) bedragen. In plaats van het betalen van een vergoeding, kan OMG ook kiezen het geleverde gratis te vervangen indien dit naar redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer acceptabel is voor de Opdrachtgever, mits het oorspronkelijk geleverde door OMG is terug ontvangen.

  • 10. Onder schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan OMG toe te rekenen tekortkoming wordt uitsluitend verstaan:
   de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van OMG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat OMG op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; de redelijke gemaakte kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze bepaling; de redelijke gemaakte kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze bepaling.

  • 11. OMG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door leegloop van personeel, reputatieschade, schade door verlies van gegevens en iedere andere schade dan de directe schade als genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

  • 12. De Opdrachtgever vrijwaart OMG tegen alle claims van derden die verband houden met de in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde werken en materialen.

  • 13. Indien de relevante activiteit(en) van de onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

  • 14. OMG is niet aansprakelijk buiten de gevallen in deze Overeenkomst geregeld.

 • 7. Overmacht

  • 1. Indien OMG door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) van haar of haar Publishers, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, niet aan overeengekomen verplichtingen kan voldoen, is OMG gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever of derden aanspraken op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

  • 2. Voor zover OMG ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan is zij gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte in rekening te brengen.

 • 8. Intellectueel eigendom & overige rechten van derden

  • 1. a) Alle auteursrechten, databankrechten, handelsnamen en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op door OMG ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Materialen, berusten uitsluitend bij OMG of haar Publishers en/of licentiegevers. b) OMG verleent aan de Opdrachtgever slechts die gebruiksrechten, die nadrukkelijk en schriftelijk in een Overeenkomst zijn vermeld.

  • 2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd het geleverde (Materiaal) van OMG te wijzigen, verwijderen, verveelvoudigen, openbaar te maken, en/of ter kennis te brengen aan derden zonder voorafgaande toestemming.

  • 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd om aan hem verleende rechten van intellectuele of industriële eigendom over te dragen of te sublicentiëren noch aan anderen ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  • 4. Door OMG worden geen rechten aan de Opdrachtgever overgedragen, die zijn of dienen te worden overgedragen aan een organisatie ter collectieve incasso en repartitie van auteursrechten of naburige rechten.

  • 5. De Opdrachtgever garandeert dat:
   1. het uitvoeren van een met OMG gesloten Overeenkomst en de door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde en/of aangeleverde Content, Materiaal, inlichtingen en gegevens e.d. (met het doel van gebruik of bewerking) geen inbreuk maakt op enig recht van een derde en evenmin op enige rechtsregel. 2. voor zover de auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever geleverde Bestanden en overige door Opdrachtgever ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Materialen bij Opdrachtgever berusten, verkrijgt OMG een licentie voor het overeengekomen gebruik. 3. de Opdrachtgever vrijwaart OMG ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag (die gebaseerd is op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerking inbreuk maakt op enig recht van derden).Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer de (internationale) rechten, verplichtingen, bepalingen, (wettelijke) voorschriften, regels en richtlijnen voortkomend uit intellectuele eigendomsrecht, privacy- en consumentenbescherming, fiscale regelgeving, mediarecht, de Telecommunicatiewet, en de voorwaarden opgenomen in de Nederlandse Reclame Code en de daarbij behorende gedragsregels.

  • 6. OMG heeft het recht de uitvoering van een Campagne te weigeren of de uitvoering daarvan te staken zonder schadeplichtig te worden tegenover de Opdrachtgever, indien naar het oordeel van OMG:
   blijkt dat Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 9.5; de Content in strijd met de wet is. OMG is in dit geval dan ook gerechtigd de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

  • 7. a) OMG verklaart met de Materialen, programmatuur en software geen rechten van derden, geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen te schenden, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn. OMG zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke aanspraak die is gebaseerd op de bewering dat door OMG of door OMG ingeschakelde derden ontwikkelde toepassingen van programmatuur en software, daarvan deel uitmakende onderdelen of bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte Materialen, inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde van sub b van dit artikel. b) In geval een derde een vordering instelt ter zake van het gebruik van het door OMG tot stand gebrachte werk, de daarvoor gebruikte Materialen, programmatuur en/of software e.d., zal Opdrachtgever OMG onverwijld informeren over het bestaan en de inhoud van een dergelijke aanspraak. Opdrachtgever zal desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is, dan wel het afhandelen van de zaak en/of treffen van eventuele schikkingen geheel over te laten aan OMG. c) OMG sluit hierbij elke andere vorm van andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit.

  • 8. Indien het gebruik van het Materiaal wordt beperkt of verboden, zal OMG naar eigen keuze:
   het Materiaal vervangen zodat geen inbreuk meer wordt maakt op rechten van derden, of; het Materiaal zodanig wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op rechten van derden, of; voor het Materiaal alsnog een gebruiksrecht verwerven voor Opdrachtgever, of; de Overeenkomst schriftelijk ontbinden, waarna OMG de voldane vergoeding aan Opdrachtgever zal terugbetalen en Opdrachtgever het Materiaal onmiddellijk aan OMG zal teruggeven.

  • 9. De Opdrachtgever dient zelf de rechten op reeds bestaande Materialen te verwerven. OMG kan daarbij bemiddelen.

  • 10. Opdrachtgever verleent aan OMG een gebruiksrecht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie.

 • 9. Eigendomsvoorbehoud van zaken

  • 1. Indien OMG Materialen aanlevert (zoals banners en response-formulieren) blijven deze te allen tijde eigendom van OMG, tenzij er sprake is van overeengekomen eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever, in welk geval alle aan Opdrachtgever geleverde zaken eigendom van OMG blijven totdat de bedragen die Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 7, volledig aan OMG zijn voldaan en OMG dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

  • 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Opdrachtgever reeds gebruik kan maken van het geleverde voordat (de laatste) betaling is voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een niet-overdraagbare licentie onder de ontbindende voorwaarde van volledige en tijdige nakoming van alle verbintenissen van de Opdrachtgever. Die licentie omvat de rechten die anders onder opschortende voorwaarde zouden zijn verstrekt.

  • 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken als betaalmiddel te gebruiken dan wel te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  • 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht OMG zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  • 5. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan OMG ter inzage te geven.

  • 6. Voor het geval dat OMG zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan OMG (of door OMG aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OMG zich bevinden teneinde die zaken terug te nemen.

 • 10. Verplichtingen Opdrachtgever

  • 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tijdens een Campagne of in de 6 (zes) maanden na het aflopen van een Campagne een directe samenwerking aan te gaan met Publishers welke zijn aangesloten bij OMG.

  • 2. Opdrachtgever dient OMG steeds tijdig in het bezit te stellen van alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke Materialen (in een door OMG vastgesteld formaat, lay-out en conform overige specificaties), programmatuur, beeldmateriaal en bijbehorende documentatie, inlichtingen en andere gegevens, zulks in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van het aangeleverde.

  • 3. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met of veroorzaakt door de Content die zij heeft aangeleverd aan OMG en/of door de plaatsing van de externe tellers in Campagnes.

  • 4. Indien, door toedoen van Opdrachtgever, het live gaan van de Campagne wordt uitgesteld en/of de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Materialen niet tijdig, volledig en/of anderzijds niet overeenkomstig gemaakte afspraken zijn verstrekt aan OMG, verbeurt Opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, dat 30% van het overeengekomen honorarium voor de betreffende Campagne direct opeisbaar wordt, ongeacht het recht van OMG om nadere schadevergoeding te vorderen.

  • 5. Als de Opdrachtgever naar aanleiding van een verstuurde brief, email of fax waarin mondelinge gemaakte afspraken worden bevestigd niet per ommegaande reageert, wordt de inhoud van deze bevestiging als juist en volledig aangemerkt en zijn de Opdrachtgever en OMG aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning van de Campagne toestaat dat een wachttijd van 24 uur in acht wordt genomen.

  • 6. Alle leveringen (zoals bijvoorbeeld van Materiaal) door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden, worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar OMG is gevestigd.

 • 11. Bestanden

  • 1. OMG zal de Bestanden, response data en klantgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en andere (internationale) regelgeving gebruiken.

  • 2. Bestanden waarvan OMG of één van haar Publishers bestandseigenaar of licentienemer is zullen Opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld.

  • 3. Het uitvoeren van een Overeenkomst is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de betreffende Publisher. Indien de rechthebbende ten aanzien van het Bestand, netwerk of website geen goedkeuring geeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, heeft OMG het recht de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren of te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever.

  • 4. De Opdrachtgever mag alleen die adressen in haar eigen Bestand opnemen conform geaccordeerde Campagne Voorwaarden.

  • 5. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever aan OMG opdracht om de persoonsgegevens van abonnees te verwerken in het kader van het gebruik van haar opdracht. Andere verwerkingen zal OMG alleen uitvoeren in opdracht van de Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  • 6. Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte Database op rechtmatige wijze is aangelegd. Tevens garandeert de Opdrachtgever dat de geadresseerden hebben aangegeven dat zij de Mailing van u willen ontvangen (opt-in). Opdrachtgever garandeert dat geadresseerden, van wie gegevens in de Database zijn opgenomen, het recht hebben om uit de Database verwijderd te worden en de verzending van uw Mailings te weigeren (opt-out).

 • 12. Vertrouwelijke informatie

  • 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij voor en na het sluiten van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke Informatie omvat niet die informatie reeds in de openbaarheid is gebracht, reeds in het bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.

  • 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, OMG gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden te verstrekken, dan is OMG niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

  • 3. Indien de Overeenkomst eindigt, op welke grond ook, zal elk van beide Partijen onmiddellijk op eigen kosten alle in haar bezit zijnde dragers van Vertrouwelijke Informatie hetzij retourneren aan de andere Partij, hetzij vernietigen, zulks naar keuze van de andere Partij en alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen in haar computersysteem en/of Bestanden daaruit verwijderen.

 • 13. Toepasselijk recht

  • 1. Op alle door OMG afgesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  • 2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Voorwaarden gesloten Overeenkomsten dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Utrecht.