1. Definities

 • Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor OMG/Netdirect Responses genereert door de inzet van een Campagne en via Publisher(s).

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van OMG/Netdirect.

 • Campagne: Een uiting van een Adverteerder met als doel het genereren van Responses.

 • Click: Een Respondent die via een tekstlink of een banner op de site of Campagne van Adverteerder komt of op een voor dit doel gedistribueerde pagina binnen het Netwerk van OMG/Netdirect.

 • Dienst: de door OMG/Netdirect aan Opdrachtgever te leveren dienst.

 • OMG/Netdirect: de besloten vennootschap welke deze Algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst.

 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen OMG/Netdirect en Publisher, die tot stand komt door de acceptatie van de aanmelding van Publisher door OMG/Netdirect.

 • Publisher: de natuurlijke of rechtspersoon die met OMG/Netdirect de Overeenkomst aangaat.

 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

 • Netwerk: Gecombineerd eigen bereik en bereik via Publishers dat OMG/Netdirect kan inzetten ten behoeve van Campagnes.

 • Lead: Gegevens van een potentiële klant van Adverteerder.

 • Publisher-vergoeding: De beloning die Publisher ontvangt voor de via hem gegenereerde response voor Adverteerder.

 • Respondent: Iedere gebruiker van Internet die reageert op een Campagne van Adverteerder en een potentiële klant van Adverteerder is.

 • Respons: Een View, Click, Lead, Order of Sale die uitgevoerd wordt door een Respondent in reactie op een Campagne geplaatst op de website van Adverteerder, Publisher of een voor dit doel gedistribueerde pagina binnen het Netwerk van OMG/Netdirect.

 • Sale: Verkoop van een product of dienst van een Adverteerder.

 • View: Een vertoning aan een Respondent van een Campagne of pagina van Adverteerder.

 • 2. Algemeen

  • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met OMG/Netdirect gesloten Overeenkomst. Naast deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen in de gesloten Overeenkomst(en) onverkort van toepassing.

  • 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met OMG/Netdirect is overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden nimmer voor meer dan één Campagne, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met OMG/Netdirect.

  • 2.3 Mondelinge afspraken terzake Overeenkomsten binden OMG/Netdirect slechts voor zover deze door OMG/Netdirect schriftelijk zijn bevestigd.

  • 2.4 Op alle door OMG/Netdirect gesloten Overeenkomsten zijn uitsluitend deze door OMG/Netdirect opgestelde algemene voorwaarden van toepassing. OMG/Netdirect wijst toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Publisher uitdrukkelijk van de hand, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met OMG/Netdirect.

  • 2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal OMG/Netdirect met de Publisher in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.

  • 2.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 33.300.427 en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Zij zijn tevens via internet te raadplegen en te downloaden via de website van OMG/Netdirect.

 • 3. Aanmelding en acceptatie

  • 3.1 Aanmelding als Publisher houdt in dat Publisher de Algemene Publisher Voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.

  • 3.2 Om als Publisher te worden ingeschreven dient de aspirant Publisher minstens 18 jaar te zijn, het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en dient hij de Algemene Publisher Voorwaarden te aanvaarden.

  • 3.3 Na ontvangst van de aanmelding zal OMG/Netdirect beoordelen of de aanmelding en website van Publisher voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria (zie ook artikel 4) en of er overige bezwaren bestaan tegen aanmelding van de aspirant Publisher. OMG/Netdirect kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.

  • 3.4 Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Publisher vindt plaats door een bevestigings- of afwijzingsemail van OMG/Netdirect. OMG/Netdirect streeft ernaar binnen 2 werkdagen te reageren op de aanmelding. Pas na ontvangst van de bevestigingsmail wordt de aanmelder Publisher.

 • 4. Uitvoering

  • 4.1 Responses dienen bewust door de Respondent gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding of beloftes welke niet in overeenstemming zijn met de door Adverteerder gevoerde Campagne. Het uitloven van een vergoeding aan de Respondent om een Respons te genereren zonder uitdrukkelijke goedkeuring van OMG/Netdirect en/of Adverteerder is niet toegestaan.

  • 4.2 Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door Publisher, maar door Adverteerder worden aangeboden en dat een mogelijke aanbieding verzorgd wordt door of namens Adverteerder. Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de distributie plaatsvindt via het Netwerk van OMG/Netdirect.

  • 4.3 Publisher zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies ter zake van de installatie en het gebruik van de Campagne alsmede ter zake van de content.

  • 4.4 De door het gebruik van het Netwerk van OMG/Netdirect ingewonnen informatie en gegevens mogen door Publishers alleen in het kader van deelname aan het Netwerk worden gebruikt. Het doorgeven aan derden en elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden.

  • 4.5 OMG/Netdirect biedt de advertentieruimte van Publishers aan aan Adverteerders, voorzover Publishers deze advertentieruimte hebben geselecteerd. Publisher dient hiervoor, voor zover hiervan sprake is, aanvullende voorwaarden voor deelname aan een specifieke Campagne te accepteren. Hoewel OMG/Netdirect zich optimaal inspant om zo veel mogelijk Adverteerders te werven, kan zij ter zake geen garantie afgeven..

  • 4.6 Publisher draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten van Adverteerder die op zijn site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de vermeldingen op de Adverteerderssite. Bij constatering van foutieve vermeldingen door Publisher behoudt OMG/Netdirect zich het recht voor om evt. kosten op Publisher te verhalen.

  • 4.7 Het is Publishers niet toegestaan het aangeleverde materiaal en verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie of deze Algemene Publisher Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: (a) spamming: het zonder geldige opt-in verzenden van e-mails zoals gedefinieerd in de Telecommunicatiewet; (b) misleiding van derden; (c) het gebruik van merk en/of handelsnaam van Adverteerders in zoekmachines of keyword-marketing.

  • 4.8 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site/e-mail van Publisher: (a) een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft; (b) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging; (c) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst; (d) afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van Adverteerder(s) en/of OMG/Netdirect; (e) auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Adverteerder of enige derden schendt.

  • 4.9 Het mailen van Campagnes geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel gederfde inkomsten door het stoppen van een Campagne na een mailing kunnen niet op OMG/Netdirect verhaald worden.

  • 4.10 Voor het voeren van cpc-campagnes in mail of zoekmachines dient uitdrukkelijke goedkeuring door OMG/Netdirect verleend te worden. Zo genoemde spaarcampagnes of Get Paid To Read sites (zie 4.12) zijn uitgesloten van een cpc-vergoeding. Het is niet toegestaan Clicks te genereren met behulp van (Common Gateway Interface) scripts, pop-up vensters, zoekmachines o.i.d.

  • 4.11 Het is Publisher niet toegestaan om de gegenereerde HTML-campagnecode te wijzigen. Ook het oproepen om op de Campagnes te klikken of het belonen van Respondenten wanneer zij op de Campagnes klikken is niet toegestaan tenzij Publisher behoort tot de categorie Get Paid To Read sites (zie 4.12).

  • 4.12 Voor Publishers die hun leden belonen voor het genereren van Responses, ook wel Get Paid To Read sites, gelden de volgende regels: (a) Respondenten mogen voor het responderen beloond worden mits deze beloning niet meer bedraagt dan 20% van het door de Respondent te betalen bedrag. Eventuele verzendkosten mogen in dit bedrag meegenomen worden; (b) Mailings waarin Campagnes van OMG/Netdirect zijn opgenomen dienen vooraf ter goedkeuring naar OMG/Netdirect verstuurd te worden op een door OMG/Netdirect aangegeven wijze. OMG/Netdirect behoudt zich het recht voor omzet behaald op niet gekeurde nieuwsbrieven te verwijderen.

  • 4.13 Publisher verplicht zich binnen 24 uur na het eerste verzoek van OMG/Netdirect een Campagne te verwijderen. Indien dit niet gebeurt zal de eventueel ontstane schade door OMG/Netdirect op Publisher verhaald worden.

  • 4.14 OMG/Netdirect heeft het recht gegevens van Publishers op te vragen, te verwerken, op te slaan en/of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken. OMG/Netdirect zal met het oog op de privacy geen persoonlijke data verstrekken aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken personen.

  • 4.15 Indien Publisher in strijd handelt met hetgeen in deze Algemene Publisher Voorwaarden is bepaald, of daarvan gegronde verdenking bestaat, is Publisher verplicht mede te werken aan onderzoek naar de overtredingen en inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en de gegevens op zijn server.

  • 4.16 De Publisher kan ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot Campagnes van OMG/Netdirect uitsluitend handelen ten behoeve van de eigen (natuurlijke of rechts-)persoon.

  • 4.17 Additionele inkomsten uit emailings: OMG/Netdirect biedt haar publishers een extra dienst: DirectShare. Via campagnes en bedankpagina’s en bedanktmails, verzamelt OMG/Netdirect e-mailadressen. Met periodieke e-mailings worden inkomsten gegenereerd via deze e-mailadressen. Inkomsten die uit deze mailings voortvloeien worden met die publisher die het betreffende e-mailadres heeft aangeleverd gedeeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: (a) Elk uniek verkregen e-mailadres wordt gekoppeld aan de unieke Nettrack-id (NID) behorend bij de site welke het e-mailadres heeft aangeleverd; (b) Indien een mailadres meerdere malen wordt aangeleverd, deelt alleen de site welke dit adres als eerste heeft aangeleverd mee in de inkomsten; (c) Inkomsten verkregen uit e-mailings worden alleen aan betreffende publisher uitbetaald bij een minimum totaalomzet van € 25,- per maand (inclusief de reguliere omzet) en indien deze uitsluitend campagnes plaatst via OMG/Netdirect. Uitgezonderd zijn campagnes welke niet bij Netdirect actief zijn. De invulling van e-mailings ligt uitsluitend en volledig in handen van OMG/Netdirect; (d) Publisher verplicht zich tot het plaatsen van een kiosk (naar wens) van DeBladen, Kiosk of KadoDoen, met tenminste één duidelijke verwijzing naar deze kiosk; (e) Indien Publisher niet meer actief campagnes plaatst via OMG/Netdirect, of niet uitsluitend via OMG/Netdirect (uitgezonderd de campagnes welke niet actief zijn bij OMG/Netdirect) vervalt het recht op Direct Share; (f) Indien volgens OMG/Netdirect daartoe aanleiding bestaat, behoudt OMG/Netdirect zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een NID te verwijderen bij een e-mailadres; (g) De extra gegenereerde omzet is in de Publisher Admin terug te vinden onder Direct Share in het drop down menu; (h) Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Publisher en OMG/Netdirect vervalt het recht op inkomsten verkregen uit genoemde e-mailadressen.

 • 5. Intellectuele eigendomsrechten & regelgeving reclamedistributie

  • 5.1 Alle ter beschikbaar gestelde zaken (zoals ondermeer banners en response-formulieren) blijven te allen tijde in eigendom van OMG/Netdirect.

  • 5.2 Publisher is gerechtigd de naam en het logo van Adverteerder en speciaal door OMG/Netdirect verstrekt materiaal te gebruiken mits hij daarbij alle aanwijzingen van OMG/Netdirect opvolgt. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht in het verstrekte materiaal en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor Adverteerder en/of OMG/Netdirect zou kunnen zijn.

  • 5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2, zal Publisher geen inbreuk maken op enig recht van Adverteerders, OMG/Netdirect en derden en evenmin op enige rechtsregel. Publisher vrijwaart OMG/Netdirect ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voortkomend uit privacy, consumentenbescherming, fiscale regelgeving en mediarecht.

  • 5.4 Publisher verklaart uitdrukkelijk dat hij op de hoogte is van de Nederlandse en Internationale regelgeving ten aanzien van reclamedistributie met betrekking tot de dienstverlening en/of de producten van Publisher. Publisher vrijwaart OMG/Netdirect tegen mogelijke aanspraken welke verband zouden kunnen houden met de distributie van uitingen van Publisher.

 • 6. Publisher-vergoeding / Tarieven

  • 6.1 Publisher kan aanspraak maken op een Publisher-vergoeding voor Responses indien deze Responses op reguliere wijze tot stand zijn gekomen, en niet in strijd zijn met de Algemene Publisher Voorwaarden of de redelijkheid en billijkheid en OMG/Netdirect een Response heeft geregistreerd op naam van Publisher en hier een vergoeding tegenover staat.

  • 6.2 OMG/Netdirect en Adverteerder hebben het recht Responses af te keuren op basis van vooraf door OMG/Netdirect vastgestelde criteria opgesteld in overleg met Adverteerder. OMG/Netdirect zal toezicht houden dat Adverteerder tijdig en naar geweten keurt.

  • 6.3 De Publisher-vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 is voor ‘zakelijk’ aangesloten Publishers exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de Publisher-vergoeding BTW worden berekend en uitgekeerd, mits Publisher over een BTW-nummer beschikt.

  • 6.4 De geregistreerde Responses weergegeven op de Publisher Admin van OMG/Netdirect, zijn bindend voor OMG/Netdirect en Publisher.

 • 7. Uitbetaling

  • 7.1 De uitbetaling van de Publisher-vergoeding zal plaatsvinden binnen 55 dagen na het einde van iedere kalendermaand, mits het totaal aan Publisher-vergoedingen € 25,- of meer bedraagt. Enkel door de Adverteerder goedgekeurde Responses worden uitbetaald.

  • 7.2 In geval de Publisher-vergoeding over een maand minder dan € 25,- bedraagt, zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal dit tegoed worden doorgeschoven naar de volgende maand. Over tegoeden van Publishers wordt geen rente betaald.

  • 7.3 OMG/Netdirect is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan Publishers verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat OMG/Netdirect te vorderen heeft van Publisher.

  • 7.4 Resterende tegoeden van Publishers worden bij beëindiging van de samenwerking aan Publisher uitbetaald, mits het tegoed € 25,- of meer bedraagt.

  • 7.5 Indien door Publisher gedurende een periode van 3 maanden geen enkel tegoed wordt behaald heeft OMG/Netdirect het recht het account van Publisher op te zeggen.

  • 7.6 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door Adverteerder heeft OMG/Netdirect het recht de aan de Publisher betaalde vergoeding in verband met de in het kader van de Campagne(s) van deze Adverteerder gegenereerde Responses voor 50% terug te vorderen.

  • 7.7 Tenzij anders vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief omzetbelasting en BTW en/of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 • 8. Beëindiging samenwerking

  • 8.1 OMG/Netdirect en Publisher zijn te allen tijde gerechtigd de samenwerking met Publisher en OMG/Netdirect op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

  • 8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1, 3 en 4 komt elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst.

  • 8.3 De Overeenkomst wordt voorts met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden indien: (a) de (natuurlijke of rechts-) persoon c.q. bedrijf, instelling en/of organisatie van Publisher (al dan niet voorlopig) surséance van betaling, een verzoek tot WSNP, of faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt (of is) verklaard, dan wel op enig onderdeel van het vermogen beslag wordt gelegd; (b) de activiteiten van Publisher worden gestaakt, tot liquidatie wordt besloten (overgegaan) of anderszins de rechtspersoonlijkheid verliest.

  • 8.4 Onverminderd haar overige rechten is OMG/Netdirect, handelend namens Adverteerder, onder meer gerechtigd de samenwerking met Publisher met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: (a) Publisher tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel in strijd met de Algemene Publisher Voorwaarden handelt; (b) de site of e-mail van Publisher naar oordeel van Adverteerder of OMG/Netdirect in strijd is met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig is en Adverteerder en/of OMG/Netdirect hiervan op één of andere wijze schade zouden kunnen ondervinden; (c) Publisher onrechtmatig handelt jegens Adverteerder, OMG/Netdirect en/of derden.

  • 8.5 Publisher erkent dat de samenwerking tussen Publisher en Adverteerder uitsluitend tot stand heeft kunnen komen via het OMG/Netdirect-Netwerk. Indien Publisher de samenwerking met OMG/Netdirect beëindigt en daarna binnen 12 maanden rechtstreeks of via tussenkomst van derden met Adverteerder afspraken maakt met betrekking tot online Response werving, heeft OMG/Netdirect het recht Publisher een bedrag in rekening te brengen ter waarde van de overeengekomen Publisher-vergoeding (excl. BTW) in de laatste zes maanden voor beëindiging van de bovengenoemde samenwerking, waarbij tenminste vijf duizend euro in rekening zal worden gebracht. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door Publisher te zijn voldaan.

 • 9. Intellectueel eigendom & overige rechten van derden

  • 9.1 Indien de samenwerking met Publisher om welke reden dan ook is beëindigd: (a) is OMG/Netdirect gerechtigd de toegang van Publisher tot de Publisher Admin van OMG/Netdirect te blokkeren; (b) kan Publisher, onverminderd het bepaalde artikel 9.2 geen aanspraak (meer) maken op een Publisher-vergoeding; (c) zal Publisher alle Campagnes van Adverteerder en/of OMG/Netdirect onmiddellijk van zijn site verwijderen; (d) is Publisher niet langer gerechtigd de naam van Adverteerder of OMG/Netdirect te gebruiken.

  • 9.2 Uitsluitend in het geval dat de samenwerking is beëindigd in overeenstemming met artikel 8.1, artikel 8.5 en/of artikel 13.3, zal Publisher aanspraak kunnen maken op betaling van een Publisher-vergoeding in geval van Responses die zijn gegenereerd vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 6 en artikel 7.

  • 9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 en artikel 10, zullen OMG/Netdirect en Publisher geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de samenwerking.

 • 10. Aansprakelijkheid

  • 10.1 Publisher is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling, het functioneren en de inhoud van zijn site en/of e-mail en/of keywordmarketing-activiteiten. Publisher is aansprakelijk voor schade die OMG/Netdirect en/of Adverteerder lijdt als gevolg van enige tekortkoming van Publisher, tenzij geen sprake is van opzet of grove schuld van Publisher of zijn ondergeschikte leidinggevende(n).

  • 10.2 Elke poging het OMG/Netdirect-Netwerk op enigerlei wijze te manipuleren, leidt automatisch tot het recht van OMG/Netdirect tot directe blokkering van Publisher. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden. Ontstane schade zal op Publisher verhaald worden.

  • 10.3 Publisher staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart OMG/Netdirect van alle aanspraken dienaangaande.

  • 10.4 OMG/Netdirect is niet aansprakelijk voor het materiaal dat de Adverteerder beschikbaar stelt, het blijft de verantwoordelijkheid van de Publisher dit op te nemen en/of te distribueren. Indien OMG/Netdirect in verband met een dergelijke inhoud aansprakelijk wordt gesteld door derden, neemt de veroorzakende Publisher hiervoor de volledige aansprakelijkheid over van OMG/Netdirect en vrijwaart hij/zij OMG/Netdirect ter zake. Kosten die OMG/Netdirect (heeft) moet(en) maken in verband met de aansprakelijkstelling door derden, zoals kosten van rechtsbijstand, zullen volledig worden vergoed door de Publisher.

  • 10.5 OMG/Netdirect zal zich naar beste kunnen inspannen om de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen kan OMG/Netdirect zich daarbij naar eigen goeddunken bedienen van hulppersonen (waaronder programmeurs).

  • 10.6 Het niet behalen van geschatte responscijfers, bereikcijfers, conversiecijfers of omzetcijfers levert geen toerekenbare tekortkoming van OMG/Netdirect op jegens de Publisher.

  • 10.6 Het niet behalen van geschatte responscijfers, bereikcijfers, conversiecijfers of omzetcijfers levert geen toerekenbare tekortkoming van OMG/Netdirect op jegens de Publisher.

  • 10.7 OMG/Netdirect verplicht zich via haar Publisher Admin Publisher inzicht te verschaffen in het aantal Responses welke door Publisher voor Adverteerder gegenereerd zijn.

  • 10.8 Klachten over creditfacturen dienen binnen 8 (acht) werkdagen na datum van de factuur schriftelijk bij OMG/Netdirect te zijn ingediend onder opgave van de redenen.

  • 10.9 OMG/Netdirect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij of door het al dan niet elektronische transport van gegevens of materialen, ook indien OMG/Netdirect voor deze transportwijze heeft gekozen.

  • 10.10 OMG/Netdirect kan niet worden aangesproken tot nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Publisher Voorwaarden, indien en voor zover de nakoming daarvan verhinderd wordt door externe factoren, of een storing van (de toegang tot) technische (informatie)systemen van OMG/Netdirect (al dan niet veroorzaakt door van buiten komende invloeden, menselijk falen etc.), of werkonderbreking.

  • 10.11 OMG/Netdirect is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of kosten aan de zijde van Publisher in verband met ondermeer, maar niet uitsluitend de plaatsing van één of meerdere Campagnes, tenzij de schade en/of kosten zijn ontstaan door opzet of grove schuld van OMG/Netdirect of haar ondergeschikte leidinggevende(n). Onderstaande leden gelden alleen wanneer één of meer van de voorgaande uitsluitinggronden onredelijk bezwarend zouden zijn en derhalve vernietigd worden.

  • 10.12 OMG/Netdirect is slechts aansprakelijk voor schade van de Publisher die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de brengen ter waarde van de bedongen en overeengekomen Publisher-vergoeding (excl. BTW) in de zes maanden voorafgaande aan de bovengenoemde tekortkoming. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid meer dan een bedrag van vijfduizend euro bedragen.

  • 10.13 Onder schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan OMG/Netdirect toe te rekenen tekortkoming wordt uitsluitend verstaan: (a) de redelijke kosten die Publisher heeft moeten maken om de prestatie van OMG/Netdirect aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; (b) de kosten die Publisher heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat OMG/Netdirect op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; (c) de redelijke gemaakte kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Publisher aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze bepaling; (d) de redelijke gemaakte kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze bepaling.

  • 10.14 OMG/Netdirect is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie door welke oorzaak dan ook.

  • 10.15 Indien Publisher in gebreke is een of meer verplichtingen op grond van deze Algemene Publisher Voorwaarden na te komen, heeft OMG/Netdirect het recht een schadevergoeding (per dagdeel) te vorderen.

 • 11. Overmacht

  • 11.1 Indien OMG/Netdirect door een haar niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, niet aan overeengekomen verplichtingen kan voldoen, is OMG/Netdirect gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen tijdelijk op te schorten zonder dat Publishers of derden aanspraken op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

 • 12. Vertrouwelijke informatie

  • 12.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard voor, tijdens en na het sluiten van de Overeenkomst geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig (schriftelijk) is aangeduid.

  • 12.2 Voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de samenwerking met OMG/Netdirect zal Publisher zich onthouden van enige informatieverschaffing aan derde partijen met betrekking tot de door OMG/Netdirect gebruikte methoden, technieken en aangeleverde data, alle in de breedste zin des woords.

  • 12.3 Publisher verbindt zich gedurende de looptijd en tot 2 jaar na beëindiging van de samenwerking geen met OMG/Netdirect concurrerende activiteiten te ontplooien of daarin direct of indirect deel te nemen.

  • 12.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, OMG/Netdirect gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en OMG/Netdirect zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OMG/Netdirect niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Publisher niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst en/of vergoeding van enige schade.

 • 13. Diversen

  • 13.1 Publisher zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Adverteerder en/of OMG/Netdirect.

  • 13.2 Publisher is niet gerechtigd (een deel van) zijn uit deze Voorwaarden voortvloeiende rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.

  • 13.3 OMG/Netdirect is te allen tijde gerechtigd de Algemene Publisher Voorwaarden te veranderen. Publisher zal hiervan via email op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Algemene Publisher Voorwaarden voor Publisher niet acceptabel zijn, is Publisher gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Indien Publisher niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde Algemene Publisher Voorwaarden tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt Publisher geacht de gewijzigde Algemene Publisher Voorwaarden stilzwijgend te hebben aanvaard.

  • 13.4 Met de registratie als Publisher gaat Publisher van rechtswege akkoord met deelname aan het OMG/Netdirect-Netwerk daarmede ook met de Algemene Publisher Voorwaarden in de meest actuele versie.

  • 13.5 Met deze Algemene Publisher Voorwaarden wordt geen als rechtspersoon geldende firma opgericht, noch regelen zij een arbeids-, handelsagent-, vertegenwoordigings-, of aanstellingsrelatie noch machtigen zij een van de partijen voor één of meerdere van de betreffende partijen wettelijke verklaringen af te leggen of hem op enige wijze tot handelingen te verplichten of te vertegenwoordigen.

 • 14. Toepasselijk recht

  • 14.1 Op alle door OMG/Netdirect afgesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  • 14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Amsterdam.